ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)202-A/1/2020/66
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1017
ސުންގަޑި: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2020 0000
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޅާ ސާފުކުރުން

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

            މިއޮތޯރިޓީ ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ މިމަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

             ވީމާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

                    18 މުޙައްރަމު 1441    

                      06 ސެޕްޓެމްބަރ 2020

2020-09-07