ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)307/INDIV/2020/53
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އޮގަސްޓް 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1340
ސުންގަޑި: 02 ސެޕްޓެންބަރު 2020 1400
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއިބެހޭ

އިޢުލާން

                                                                     ނަންބަރު:IUL)307/INDIV/2020/53) 

ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއިބެހޭ:

        މިރަށު އުރީދޫ ދަނޑި ހުންނަ ސަރަހައްދުން އުތުރަށް އެ ސަރަހައްދާއި އިންވެގެން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ޒާހިޔާ ޢަބްދުއްރަހީމް، ލީޒާމަންޒިލްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތީގައި ހުރި (1 ން 6 އަށް ފެހި ކުލައިގެ ސްޕްރޭއިން ނަންބަރު ޖަހާފައިވާ) 06 ރުކުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

        ވިމާ، މިދެންނެވުނު ރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތުން 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިން ރުކުގައި ޖަހާފައިވާ ނަންބަރު އެނގޭގޮތަށް ލިޔުމަކުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

        މިހެންވެ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

 

2020-08-25