ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)202-M/1/2020/58
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 އޮގަސްޓް 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2045
ސުންގަޑި: 15 ސެޕްޓެންބަރު 2020 0000
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޝިޕިންގ އެޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

 

ނަންބަރު:   (IUL)202-M/1/2020/58  

 

އިޢުލާން

 

ޝިޕިންގ އެޖެންސީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުން  

            ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2020/R-52 (16 ޖުލައި 2020) ގައި ގެޒެޓް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ އެޖެންސީ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށް މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                     25 ޛުލްހިއްޖާ 1441    

                     15 އޯގަސްޓް  2020    

 

 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  

2020-08-15