ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)14-PR/1/2020/22
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1352
ސުންގަޑި: 13 އޮގަސްޓް 2020 1030
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮފީހުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮނޑުފޮތިކޮޅު ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މިއޮފީހުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮނޑުފޮތިކޮޅު ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 23 ޖުލައި 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑްއޮފީހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 އޮގަސްޓު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ކަސްޓަމްސްގެ ހެޑްއޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

2020-07-19