ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-LID/468/2020/113
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0823
ސުންގަޑި: 13 ޖުލައި 2020 1400
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަލިފަންނު މައިޒާނުގައި ހުރި ރުއްރުކުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމާއިބެހޭ:

ފުވައްމުލަކު މާދަޑުވަލިފަންނު މައިޒާން ހިމެނޭ ބިމުގައި ނަންބަރު 6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،24،25،26،27 އަދި 28 ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ  ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުން ވެފައެވެ. 

ވީމާ ނަންބަރު 6،7،8،9،10،11،12،13،14،15،24،25،26،27 އަދި 28 ޖަހާފައިވާ  15 ރުކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން މިއަދުން ފެށިގެން 05 ދުވަހުގެތެރޭ ރުކުގައި އޮތް ނަންބަރު އެގޭގޮތަށް ލިޔުމަކުން، މިއިދާރާއަށް އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ.          

2020-07-09