މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)141-L/141/2020/165
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:10
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްސެޓް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނ ބާޠިލުކުރުން.

އިޢުލާން

          ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކްސެޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު 2 އިއުލާން IUL)141-L/141/2020/164)

        އަދި IUL)141-L/141/2020/163) ގެ މައުލޫމާތަށް ބަދަލު ތަކެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާތީ މި ދެ އިއުލާން ބާތިލް ކުރަމެވެ.

20 ޛުލްޤައިދާ 1441

11 ޖުލައި 2020