ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)38-CA/38/2020/10
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1647
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ނަންބަރު:  IUL)38-CA/38/2020/10)

އިޢުލާން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު IUL)38-AA/38/2020/5) އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ 4 ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

 ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 4

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް،  އިބްރާހީމް  ސާއިލް، ނަސީމީވިލާ /  ށ. މިލަންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނަސީމީވިލާ /  ށ. މިލަންދޫ

   

ނ. މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ސަޢުދު މުޙައްމަދު، ވެލިދޫގެ / ނ. މަގޫދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވެލިދޫގެ / ނ. މަގޫދޫ

 

ނ. ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 8

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް،  ޙަލީމަތު ފިޢުނާ، ސޯސަންވިލާ / ނ. ފޮއްދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ސޯސަންވިލާ / ނ. ފޮއްދޫ

  

ހދ. ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 23

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  އަޙްމަދު ޢާޞިފް (އަންމަޑޭ)، އިވްނިންގހައުސް / ހދ. ނޭކުރެންދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އިވްނިންގހައުސް / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

2020-07-08