ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)38-AA/38/2020/9
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1718
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ނަންބަރު: IUL)38-AA/38/2020/9)

އިޢުލާން 

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުޞަތު (މިކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)38-AA/38/2020/5) އިޢުލާނުން) ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ 4 ކެންޑިޑޭޓުން ނަންއަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު

ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މަރްޔަމް ޢާޠިރާ، ހެޕީރޯޒް / ލ. ކަލައިދޫ؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހެޕީރޯޒް / ލ. ކަލައިދޫ

  

ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 6

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް،  ޙަސަން ޒަރީރު (ހަސަންބެ)، ހަސްތީ / ތ. ތިމަރަފުށި؛ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހަސްތީ / ތ. ތިމަރަފުށި

އަމިއްލަގޮތުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު

ބ. ހިތާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 11

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޢަމްނާ ޙުސައިން، ވައިޖެހޭގެ، ބ. ހިތާދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވައިޖެހޭގެ، ބ. ހިތާދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

ހއ. މޮޅަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 5

އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓް، ޒަހީނާ ޢަބްދުއްރަޝީދު، ލުމިނަސް، ހއ. މޮޅަދޫ؛ ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ލުމިނަސް، ހއ. މޮޅަދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

2020-07-06