ދެންނެވުން
ނަންބަރު: MTCC-PD/IU/2020/0104
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1600
ސުންގަޑި: 08 ޖުލައި 2020 1000
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
Request for Expression of Interest (EOI) PURCHASING OF CUSTOMIZED CORPORATE T-SHIRTS AND BOILER SUITS

Maldives Transport and Contracting Company Plc seeks Expression of Interest (EOI) from qualified parties for purchasing of customized corporate T-shirts and Boiler suits.

The scope of work includes supplying tailoring and customize T-shirts and boiler suits on own fabric as in accordance to the specifications, design, sizes and quantity authorized by MTCC.

The EOI shall include the following documents to be prequalified.

  1. Respondents must have a minimum of 5 years’ experience (Experience will be counting from 01st June 2015 to 31st May 2020) in relation to the scope provided above. (Should submit reference letters regarding the  experience along with the EOI)

 

EOI should be submitted by 10:00 hours local time on Monday, 08th July 2020 to [email protected] . MTCC will provide the bid documents to the parties meeting the above prequalification criteria.

2020-07-01