މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)434-PRC/434/2020/52
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 01 ޖުލައި 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1447
ސުންގަޑި: 09 ޖުލައި 2020 0000
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޭޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރާއި ކ.މާލެއާއި ދެމެދުގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށްޓަކައި 10 ޖުލައި 2020 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2020 އަށް ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން 1 ލޯންޗު ދަތުރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 

                                                ނަންބަރު:IUL)434-PRC/434/2020/52)

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

 

މި އޭޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގާ ޑްރަގް ޓްރީޓްމެންޓް އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރާއި ކ.މާލެއާއި ދެމެދުގައި ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށްޓަކައި 10 ޖުލައި 2020 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2020 އަށް ހަފްތާއަކު މަދުވެގެން 1 ލޯންޗު ދަތުރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މިއިއުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ބިޑު ޑޮކިއުމަންޓް އާއި އެއްގޮތަށް،  މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފްސީލް

ތާރީޙް

ދުވަސް

ގަޑި

އީމެއިލް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

08 ޖުލައި 2020

ބުދަ

10:00 – 11:00

[email protected]

 

                       01 ޖުލައި 2020

 

 

 

 

 

 

 

2020-07-01