މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 07/ GS-31/IUL/2020
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ޖޫން 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1611
ސުންގަޑި: 01 ޖުލައި 2020 1315
ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ، ދ. މީދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ އަސްކެނި މަރާމާތުކުރުން

މި މަދަރުސާގެ ދެބުރި ޢިމާރާތު އަސްކެނީގެ ސީލިންގ ފީމެ ހަލާކުވެފައިވާ ފުރޭމް އަދި ފިލާ ނައްޓާ އަމިއްލަތަކެތީގައި މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

        ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

1-  މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2020 ޖޫން 25 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:15 ގައި  ދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އޮފީހުގައެވެ.

2-   އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ   2020 ޖުލައި 01 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 1:15 ގައި ދ. އަތޮޅުމަދަރުސާގެ އޮފީހުގައެވެ.

3-   މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ނުލައްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބަދަލުވުމާއި ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނަވަންވާނެއެ. ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީ އަކާއި ޙާޟިރުވާ ފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑު ގެންނަވަން ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު އޮންނަންވާނީ ސިޓީއުރައިގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ.

4-   އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިލައްވާނެއެވެ.

ދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ

ފޯނު ނަންބަރ: 7952915

އީމެއިލް: [email protected]

 

2020-06-23