ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: (IUL)459-PL/459/2020/17
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ޖޫން 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1312
ސުންގަޑި: 29 ޖޫން 2020 1200
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
700 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ގުދަނެއް 06 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

މި މިނިސްޓްރީން ބޭނުމަކަށް 700 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ގުދަނެއް 06 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖޫން 29 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީގެ އީމެއިލް [email protected]  އަށް އަންދާސީހިސާބު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. މި ބިޑާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް، ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯމު އިޢުލާނާއި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ބިޑާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3027546 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

           

 

22 ޖޫން 2020

2020-06-22