ދެންނެވުން
ނަންބަރު: (IUL)266-A/266/2020/68
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 ޖޫން 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1304
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަދުރު ބެހުމާ ބެހޭ

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)266-A/266/2020/52 އިޢުލާނުން ކަދުރު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަންނޯޓު ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި ނަންނޯޓުކުރި ފަރާތްތަކަށް ކަދުރު ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު މިހާތަނަށް 69 ޕެކެޓް ކަދުރު އޮތުމާއެކު މިހާތަނަށް ކަދުރު ނުލިބޭ ގޭބިސީތަކުން މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ކަދުރު ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

    ކަދުރާއި ޙަވާލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގަތުން އެދެމެވެ. ކަދުރު ދޫކުރާނީ ހޯމަ، އަންގާރަ، ބުދަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:30 ން 12:00 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

2020-06-10