މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)403-M/403/2020/97
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 ޖޫން 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1233
ސުންގަޑި: 15 ޖޫން 2020 0010
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން

 

c

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

           މާމެންދޫ

     ދިވެހިރާއްޖެ             

ނަންބަރ: (IUL)403-M/403/2020/97

އިޢުލާނު

ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމާއިގުޅޭ

      ބަނދަރުގައި ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި، ބަނދަރު އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ލޯންޗުތައް ފައްތިޔަ އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

* މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 08 ޖޫން 2020  ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް

         * އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން: 15 ޖޫން  2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް

         މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑް ނުވަތަ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ސާފުރުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، ސުންގަޑިހަމަވުމަށްފަހު  ހުށައަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

          މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                    11  ޝައްވާލް 1144

                    03   ޖޫން   2020 

                                        ޙުސައިން ހަބީބު ޢަލީ

                               ކައުންސިލްގެ ރައީސް   

2020-06-03