ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)426-CA/426/2020/136
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 27 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1802
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގާޑިޔާތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

               މުޅި ދުނިޔެއަށް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ސިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ޢާންމު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވަންދެން މިއަދުންފެށިގެން ގާޑިޔާތަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި މިދަންނަވާ އުޞޫލުން ޢަމަލު ކުރުމަށް އަންގަމެވެ.

  • ގާޑިޔާތަކުގެ ޚިދުމަތް ދޭންވާނީ ހެނދުނު 6.00އިން ހަވީރު 18.00އަށް.
  • ގާޑިޔާތަކުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ، ހުއްދަ ދެވޭ ފެންވަރުގެ އަތްދޮވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު.
  • ގާޑިޔާތަކުގައި ތައްޔާރު ކޮށްގެން ވިއްކާ ހެދިކާ،މަސްކާށި، ކޮފީ ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން މަނާ.
  • ގާޑިޔާތަކުގައި ދެވޭނެ ޚިދުމަތަކީ ހަމައެކަނި ގާޑިޔާތަކަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ ތަކެތި ވިއްކުން.
  • ގާޑިޔާތައް ބަހައްޓާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ގޮނޑި، ޖޯލި ފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ގާޑިޔާތަކުން ޚިދުމަތްދިނުމަކީ މަނާކަމެއް.
  • ގާޑިޔާ ތަކުގައި ދުފާ ތަކެތި، ވިއްކަންވާނީ ވަކިން ޕެކް ކުރެވިގެން.

                 މި އެންގުމާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ގާޑިޔާ ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލްކޮށް ޤާނޫނު ނަމްބަރު 2010/7 "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލަމާރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

03 ޝަޢުބާން 1441

2020-03-27