ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)167-PR/167/2020/29
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1346
ސުންގަޑި: 01 އޭޕްރިލް 2020 1300
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރވިސްއަށް ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މި ސަރވިސްއަށް ޕިކަޕެއް ވިއްކާ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)167-PR/167/2019/25 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚާޟިރުވެފައި ނުވާތީވެ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކަށް މި އޮފީހަށް (ޣާޒީ ބިލްޑިންގ) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

 01 އޭޕްރީލް 2020

ބުދަ

13:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

 08 އޭޕްރީލް 2020

ބުދަ

13:00

2020-03-25