ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)234-C/234/2020/11
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1435
ސުންގަޑި: 29 މާރިޗު 2020 1130
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ. ދިއްގިރި ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އދ. ދިއްގިރި ވަގުތީގޮތުން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

            މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: IUL)234-C/234/2020/9) ތ(09 މާރިޗު 2020) އިޢުލާނުގައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަސް، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ، އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުޅުވާ ދުވަސް ފަސްކުރެވިފައިވާކަން އަންގަމެވެ.

ވީމާ، އދ.ދިއްގިރި ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 29 މާރިޗު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 11:30 އެވެ. އަދި ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 29 މާރިޗު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 11:30 ގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އެކަމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޟިރުގައެވެ. އެ ތާރީޚަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފިނަމަ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނީ ސަރުކާރު ހުޅުވޭ ފުރަތަމަ ދުވަހު 11.30 ގައެވެ.

 

                18 މާރިޗު 2020              

                23 ރަޖަބު 1441             

 

                                             (ސޮއި)

                                             މުޙައްމަދު އަޙްމަދު

                                              އދ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ

2020-03-18