ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)428/1/2020/8
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1413
ސުންގަޑި: 24 މާރިޗު 2020 0000
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ނޭޝަނަލް ކޮންޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް ފޮރ ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓް މުރާޖަޢާ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ސުރުހީގައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިއޮތޯރިޓީއިން 2020 މާރިޗް 12 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާންގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅަންޖެހޭ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި 2020 މާރޗް 25 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ކަމުގައި ދަންނަވަފައިވާނެއެވެ. ކޮވިޑް -19 އާއިގުޅިގެން 2020 މާރިޗް 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 2020 މާރިޗް 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހަށް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅައިފައިވާތީ އަންދާސީ ހިސަބު ހުށައެޅުމުގެ ތާރީޚް 2020 މާރިޗް 30 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ބަދަލުކޮށްއަންގަމެވެ.

2020-03-18