ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: KS-B/2020/02
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1353
ސުންގަޑި: 22 މާރިޗު 2020 1400
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގެ ބައެއްކުލާސްރޫމް ތަކުގައި ޓީވީ ބެހެއްޓުމުގެ

 ސްކޫލްގެ ބައެއް ކުލާސްރޫމްތަކުގައި ޓީވީ ބަހައްޓައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ01ވަނަދަޢުވަތު

 

  1. މިސްކޫލްގެ ބައެއް ކުލާސްރޫމުތަކުގައި ޓީވީ ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2020 މާޗް 16 އިން 2020 މާޗް 22 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 2020 މާޗް 24 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ނެންގެވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 އޭޕްރީލް 02 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ކަލާފާނު ސްކޫލްގައެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކަލާފާނުސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3328991/3326607

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

20 ރަޖަބު           1441

15 މާޗް             2020   

2020-03-15