ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)14-PR/1/2020/10
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1502
ސުންގަޑި: 24 މާރިޗު 2020 0000
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ނ.މާފަރު ކަސްޓަމްސް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމައް ގެއެއް ކުއްޔަން ހިފުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

 

މިއޮފީހުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، ނ.މާފަރު ކަސްޓަމްސް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމައް ގެއެއް ކުއްޔަން ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 17 މާރިޗު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ނ.މާފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން  މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 24 މާރިޗު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ނ.މާފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

16 ރަޖަބު 1441

11 މާރިޗު 2020 

 

2020-03-11