ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)101-LES/1/2020/67
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:03
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން، ހަމަޖައްސައިދެވޭ އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީ އިން ދެނެގަތުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން،ހަމަޖައްސައިދެވޭ އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީ އިން ދެނެގަތުމާ ބެހޭ

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން، ހަމަޖައްސައިދެވޭ އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީ ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި މިނިސްޓްރީ އިން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން ސިސްޓަމްއިން ދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 16 މާރިޗު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ، މި ސިސްޓަމްގައިވާ 'އެކަމަޑޭޝަން' އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައި ފުރިހަމަ ކުރުމުން ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

އިޚްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

‏16‏ ރަޖަބް‏ 1441

10 މާރިޗު 2020