ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)337/337/2020/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1328
ސުންގަޑި: 17 މާރިޗު 2020 1300
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ ގްރައުންޑް ވޯރކްސްއާއި އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

(IUL)337/337/2020/15 ނަމްބަރ

 

 

އިޢުލާން

އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ ގްރައުންޑް ވޯރކްސްއާއި އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް، އައުޓްޑޯ ޖިމްގެ ގްރައުންޑް ވޯރކްސްއާއި އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 17 މާރޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 26 މާރޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

09 މާރޗް 2020

 

2020-03-09