މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)335-AS/335/2020/24
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1228
ސުންގަޑި: 16 މާރިޗު 2020 1400
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. ހިންމަފުށީ މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭ ސީ ކުރުމާގުޅޭ

އިޢުލާން

ކ ހިންމަފުށި  މަސްޖިދުލް އިނާރާ އޭސީ ކުރުމާ ގުޅޭ

        މިރަށު މަސްޖިދުލް އިނާރާ އެސީކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެސީ އާއި ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، މިއިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  16 މާރޗް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

        އަންދާސީ ހިސާބާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މި އޮފީހުގެ އީމެއިލް ([email protected] ނާއި ގެޒެޓުގައި މި އިއުލާނާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަންވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންވަމެވެ.

             މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާން ކުރީމެވެ. 

2020-03-05