މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)32-A2-PR/1/2020/16
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 މާރިޗު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1503
ސުންގަޑި: 12 މާރިޗު 2020 1100
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 

އިޢުލާން

 

މި އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 

                މި އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކުރަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)32-A2-PR/1/2020/7 (05 ފެބްރުއަރީ 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.  

 

                ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2020 މާރިޗް 08 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢޫލުމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 މާރިޗް 12 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

08  ރަޖަބް   1441

2020-03-03