ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: FSM-ADV-/2020/003
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 21 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1446
ސުންގަޑި: 26 ޖަނަވަރީ 2020 1501
ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.       

މަޤާމް:

ވެލްޑަރ

ޑިޕާޓްމަންޓް/ސެކްސަން:

އިންޖިނިއަރިންގ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

04

ޝަރުތުތައް:

- އަސާސީ ތަޢުލީމް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން

- މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ޙާސިލްކޮށްފައިވުން

މަހު މުސާރަ:

ދެފަރާތުގެ ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ ގޮތަކަށް

މަސައްކަތުގެ ބާވަތް:

- ކުންފުނީގެ ބޯޓުފަހަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ވެލްޑިންގ މަސައްކަތް އަދި ދަގަނޑު ކެފުންފަދަ މަސައްކަތް

- ކުންފުނީގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކުރަންޖެހޭ ވެލްޑިންގްގެ މަސައްކަތް

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:

ދާއިމީ

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

އިންޖިނިއަރިންގ – ތިލަފުށި ބޯޓްޔާޑް

ވީމާ، މިވަޒީފާތަކަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 26 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00 ގެ ކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، އެޓެސްޓެޑް ސެޓިފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ، ޕޮލިސް ރިޕޯޓު އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އާއި އެކު އެސް ޓީ އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައިވާ މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ހުޅަހެޅުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުލިބިލައްވާނީ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުން އަދި ވެބްސައިޓުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3331421 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

2020-01-21