ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: MTCC-HRAD/IU/2020/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1102
ސުންގަޑި: 23 ޖަނަވަރީ 2020 1500
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ނަންބަރު:-HRAD/IU/2020/15

 

އިޢުލާން

 

"މަހާ ޖައްރާފު"ގެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން:

 

މިކުންފުނީގެ ޑްރެޖިންގ އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ "މަހާ ޖައްރާފު" ގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް، ކޮންޓްރެކްޓް ޢުސޫލުން މަސައްކަތްކުރާނެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ.

 

#

މަޤާމް

އަސާސީ ޝަރުތު

މުސާރަ (ރުފިޔާ)

1

ޗީފް އޮފިސަރ

  • ސެޓްފިކެޓް އޮފް  ކޮންޕީޓެންސީ : 2/II
  • ގްރޮސް ޓަނޭޖް – އަންލިމިޓެޑް އުޅަނދެއްގައި ޗީފް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި 02 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން
  • ޖީ.އެމް.ޑީ.އެސް.އެސް ސެޓްފިކެޓް
  • "އެކްޑިސް" ސެޓްފިކެޓް

62,050.00

 

 

އެހެނިހެން ޝަރުތު:   

                 އުމުރުން 55 އަހަރަށްވުރެ މަތީފަރާތަކަށް ނުވުން.

                 މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރި، ހީވާގި ކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހަތު ރަގަޅު މީހަކު ކަމުގައިވުން.

 

ވަޒީފާގެ ބާވަތް:       ކޮންޓްރެކްޓް

ޑިޕާރޓްމަންޓް:        ޑްރެޖިންގ އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭތަން:  މަހާ ޖައްރާފު

އެހެނިހެން އިނާޔަތް:     ފުޑް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން

                 މެޑިކަލް އިންޝޫރަންސް

 

       ވީމާ،މަޤާމުތަކަށް ޝައުގުވެރިވާފަރާތްތަކުން  23 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ހެޑް އޮފީހަށް "ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯރމް" ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯރމާއިއެކު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ އަސްލާއި އެއްގޮތް ކޮޕީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިތަކެތި އީމެއިލް އިންވެސް ޤަބޫލު ކުރެވޭނެއެވެ. މި ފޯރމް ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްއިން މި ފޯރމް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

      އީމެއިލް:       [email protected]

 

19 ޖެނުއަރީ 2020

 

 

 

 

                                                        

2020-01-19