ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)370-ESMS SC/370/2020/4
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1417
ސުންގަޑި: 26 ޖަނަވަރީ 2020 1400
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ 03 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ

 a

                        &

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފ. ފީއަލީ،

              ދިވެހިރާއްޖެ.   

                                        ނަންބަރ: (IUL)370-ESMS SC/370/2020/4 

 

އިއުލާން

 

 

ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ 03 ވަނަ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ

 

                ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ފ.ފީއަލިގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމްވަނީ 2019 އޮކްޓޯބަރ 31ވަނަ ދުވަހު ނިންމާލެވިފައެވެ. އަދި އޭގެ ތިންވަނަ ޕްރޮގްރާމެއް 2020 ފެބްރުއަރީ 01ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ޖަނަވަރީ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް މި އިދާރާއިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

     އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 7549958 / 9884963 އަށް ގުޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

1441 E 21

16 ޖަނަވަރީ 2020

                                               

 

 

  

                                                              މޫސާ އަޙްމަދު

                                                        ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

2020-01-16