މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)259/2020/4
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1411
ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2020 1000
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރީސުކޫލު ދޮށް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި އިދާރާއިން ހިންގަމުން ގެންދާ ފިނޭ ޕްރީސުކޫލުގެ ގޯތިތެރެ 1 އަހަރު ދުވަހަށް ކުނިކަހާ ނޮޅައި، ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރަށުގެ ޕްރީސްކޫލް ގޯތިތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްދޭން

އެދޭފަރާތް ތަކުން 2020 ޖެނުއަރީ 22 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ށް ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2020 ޖެނުއަރީ 29 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ށް އަގު ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ސިޓީ ހިއްޕަވައިގެން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފު ނުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް މި އިޢުލާން ގައިވާ ކަންކަމުގައި  ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު  ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، ސިޓީ ހުށަހެޅުއް ވުމަށް ވެސް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވިދާނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

2020-01-16