މަސައްކަތް
ނަންބަރު: ނަންބަރ:(IUL)E1-SM/2020/02
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1118
ސުންގަޑި: 23 ޖަނަވަރީ 2020 1000
އަލިފުށީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލިފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

އަލިފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު

ރ.އަލިފުށި / ދިވެހިރާއްޖެ

                                                         ނަންބަރު: IUL)E1-SM/2020/02) 

އިޢުލާން

އަލިފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

 

                     މިމަރުކަޒުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2020 ޖެނުއަރީ 09 ވަނަ ދުވަހު ކުރި އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަދީފައިނުވާތީ އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

                     މިމަރުކަޒުން ދައްކާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަރުކަޒުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އަލިފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެން ދެއްވުންއެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، ގަޑިޖެހިގެން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

                     އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 08:00 ން މެނދުރުފަހު 02:00 ށް 6580217 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

                     ވީމަ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

ތާރީޚް: 20 ޖެނުއަރީ 2020 (ހޯމަ)

ގަޑި: 10:00 (ހެނދުނު)

ތާރީޚް: 23 ޖެނުއަރީ 2020 (ބުރާސްފަތި)

ގަޑި: 10:00 (ހެނދުނު)

                    

 

 

 

16 ޖެނުއަރީ 2020

 

 

 

 

 

                                                                    

 


 

 

 

                    

 

 

 

 

2020-01-16