ކުއްޔަށް ހިފުން
ނަންބަރު: GS18-I-2020-01
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 ޖަނަވަރީ 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1414
ސުންގަޑި: 30 ޖަނަވަރީ 2020 1300
ރ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ގެ ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 2020-02-06 13:32:48 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ނަންބަރު: GS18 / I / 2020 / 01  

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ތާރީޙް: 15 ޖެނުއަރީ 2020

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

 

 

   ރ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ގެ ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

  • މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 16 ޖެނުއަރީ 2020 އިން 22 ޖެނުއަރީ 2020 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 12:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 22 ޖެނުއަރީ 2020 ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 23 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ރ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މީޓިންގް ރޫމްގައެވެ.

 

  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 30 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ރ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މީޓިންގް ރޫމްގައެވެ.

   

  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ފޯން: 7369195

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

20 ޖުމާދަލް ޢޫލާ 1441

15 ޖެނުއަރީ 2020

 

އަޙްމަދު ނާހިދު

ޕްރިންސިޕަލް

2020-01-15