ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)240-CA/240/2019/47
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ޑިސެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1325
ސުންގަޑި: 22 ޑިސެންބަރު 2019 1300
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަގުހަދާ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާރޓްސް ހޯދުން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަގުހަދާ ޔުނިޓުތަކުގެ ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރޕާރޓްސް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހޯދައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޑިސެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ޑިސެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

2019-12-12