މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS124/IUL/2019/33
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ޑިސެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0914
ސުންގަޑި: 19 ޑިސެންބަރު 2019 1000
އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެ ނޯޓިސް ބޯޑް ހަދައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް                                          

 ރ. އިނގުރައިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                            

                                                       

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

                   މި ސްކޫލުގައި 2 ނޯޓިސް ބޯޑް ހަދައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

                   ވީމާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 19 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 24 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00އަށް އެސްޓިމޭޓް ހިއްޕަވައިގެން ސްކޫލަށް ދުރުވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކޮށް ހުށައަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ފިޔަވައި އިތުރު ވަގުތުތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ނުވާ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވި ފަރާތްތަކުން އެސްޓިމޭޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނަމަ 6580002 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމުން އެމަޢުލޫމާތު ދެވޭނެއެވެ.

                       12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441ހ.

                       09 ޑިސެމްބަރ  2019 މ.

 

 

 

 

              

 

                                          

 

2019-12-09