މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)220-AS/1/2019/99
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1722
ސުންގަޑި: 02 ޑިސެންބަރު 2019 1530
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮތޯރިޓީގެ ގުދަނުގައި ފައިލް ރައްކާކުރުމަށް ހަރުޖަހަން ބޭނުންވެއެވެ.

އިޢުލާން

 

މި އޮތޯރިޓީގެ ގުދަނުގައި ފައިލް ރައްކާކުރުމަށް ހަރުޖަހަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  ތާރީޚު ދުވަސް ވަގުތު
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން 02 ޑިސެންބަރު 2019 ހޯމަ 15:30
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން 05 ޑިސެންބަރު 2019 ބުރާސްފަތި   11:30

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

ޓެލެފޯނު ނަންބަރު: 3339513 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

30 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

2019-11-28