މަސައްކަތް
ނަންބަރު: GS-89/IUL/2019/26
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 2241
ސުންގަޑި: 20 ނޮވެންބަރު 2019 1000
ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލްގެ ވޯކްވޭގައި ގައު އަތުރައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

     ސްކޫލްގެ ވޯކްވޭގައި ގައު އެތުރުމާއި ގުޅޭ:

މި ސްކޫލުން ގައު ދިނުމުން މި ސްކޫލަށް ވަންނަން އޮންނަ ވޯކްވޭގައި ބިންގަނޑު ލެވެލްކޮށް ގައު އަތުރައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުން 2019ނޮވެމްބަރު 20 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ސްކޫލް އޮފީހުގައި އޮންނާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ބިޑް ހުޅަހެޅުމާއި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019ނޮވެމްބަރު 27 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މި ސްކޫލްގެ އޮފީހުގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް

ހަވީރީ ހިނގުން، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  0535 652

އީ-މެއިލް: [email protected]

2019-11-13