ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)141-YD/141/2019/514
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1430
ސުންގަޑި: 19 ނޮވެންބަރު 2019 1200
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ޔޫތު ކޭމްޕް" 2019

އިޢުލާން

"ޔޫތު ކޭމްޕް" 2019

     

           25 ނޮވެމްބަރ 2019 އިން 27 ނޮވެމްބަރ 2019 އަށް ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގައި ޔޫތު ކޭމްޕެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޔޫތު ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް ލިބެން ހުންނާނީ މާފަންނު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު އަދި ހައުސިންގ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިންނެވެ. ވީމާ މި ޔޫތު ކޭމްޕުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 19 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މާފަންނު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ކައުންޓަރ ނުވަތަ [email protected] ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.   

  

              

2019-11-12