ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)367-prs/367/2019/74
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1623
ސުންގަޑި: 18 ނޮވެންބަރު 2019 1300
މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.ކޮޅުފުށިން ތެޔޮބިން ދޫކުރުން

މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާSECRETARIAT OF THE KOLHUFUSHI COUNCIL                         

     ކޮޅުފުށި                                                                                      MULAK ATOLL   ދިވެހިރާއްޖެ                                                                     Rep Of Maldives                       

އިޢުލާން

ިތާރީޚް: 07 ނޮވެމްބަރ 2019

ނަމްބަރ : (IUL)367-prs/367/2019/74

މ.ކޮޅުފުށިން ތެޔޮބިން ދޫކުރުން

        

މ.ކޮޅުފުށީ ބަނދަރުމަތިން 2 (ދޭއް) ތެޔޮބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލުން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކަށް މި އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެ، މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑު ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

ތަފްސީލް

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް

13 ނޮވެމްބަރ 2019

ބުދަ

13:00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް

18 ނޮވެމްބަރ 2019

ހޯމަ

13:00

 

      ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވޭނީ ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތެއްގެ ނަމުގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.      އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ކުންފުންޏެއްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާނަމަ ކުންފުނި ތަމްޞީލް ކުރާކަމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

      އަދި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވައި މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާންކުރީމެވެ.

2019-09-07