ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: BML/PD/OPN-BID/2019/057
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1555
ސުންގަޑި: 26 ނޮވެންބަރު 2019 0000
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ބޭނުމަށް ކެނދިކުޅުދޫ ''ސެލްފް ސާރވިސް އޭ.ޓީ.އެމް ބޫތު'' މަސައްކަތް

2019-11-07