ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 198-A/2019/132
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1527
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ލީގަލް މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް އިޞްލާޙް ކުރުމާގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 2019-11-07 15:28:41 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

                މާލެ،

               ދިވެހިރާއްޖެ.

 

                                             ނަންބަރު: 198A/2019/132

                                                                 

                         

                          އިޢުލާން

 

     ޝަރުޢީދާއިރާގެ ލީގަލް މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް އިޞްލާޙް ގެނެސް މި އިޢުލާނާއެކު އާންމުކުރީމެވެ.

 

 

.

 

                                        

2019-11-07