ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2019/027
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1527
ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑަށް ކެރީ ޓްރަކެއް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

 

އިޢުލާން

 

ނަމްބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2019/027

 

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑަށް ކެރީ ޓްރަކެއް ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރ: GMIZL/IUL/PROC/2019/026 ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

07 ނޮވެމްބަރ 2019

10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                     Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ                       Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514                Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

2019-11-07