ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)298/298/2019/58
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ނޮވެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1105
ސުންގަޑި: 14 ނޮވެންބަރު 2019 0000
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފީ ދެއްކުމަށް ދެންނެވުން

 

                  އިޢުލާން

 

ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފީދެއްކުމާއިބެހޭ

 

   މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެފީ މިހާތަނަށް ނުދައްކާވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ނޮވެންބަރު 18  ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެކުރިން ފީދައްކާ ނިންމެވުމަށް ހަނދުފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ފީދައްކާ ޚަލާސް ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ކުނި ނުނަގާނެވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.  އަދި 2019 ނޮވެންބަރު 21  ގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެފީ ނުދައްކާފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ޢާއްމުކުރެވޭނެކަމުގައިވެސް ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގެމުގެގޮތުން އިޢުލާންކުރީމެވެ.     

                 09 ރަބީޢުލްއައްވަލު  1441

                 06 ނޮވެންބަރު     2019

 

 

2019-11-06