ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)88-AHR/88/2019/61
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1557
ސުންގަޑި: 13 ނޮވެންބަރު 2019 1100
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދަސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

މިމިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމްކުރާ އެކިއެކި އިވެންޓްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ ޓީޝާޓް ދެވޭ ނަމޫނާ އާއި އެއްގޮތަށް ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ، މި މިނިސްޓްރީއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

29  ޞަފަރު 1441

28 އޮކްޓޫބަރ 2019

2019-10-29