މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)421/421/2019/14
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1114
ސުންގަޑި: 07 ނޮވެންބަރު 2019 1100
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ.ވާދޫގައި ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕިކަޕެއް ގަތުން

                                                  ނަންބަރު:(IUL)421/421/2019/14

އިޢުލާން

 

ގދ.ވާދޫގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޕިކަޕެއް ގަތުން

 

ގދ.ވާދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ ސެންޓަރަށް 1.5 ޓަނުގެ ޕަވަރ ގޭޓްއެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެންކުރި މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)421/421/2019/10 ( 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ) އިޢުލާނާއި ގުޅޭ އިތުރުކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހުމާގުޅިގެން މިއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ،މިދެންނެވި ބާވަތުގެ ވެހިކަލް ވިއްކުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް މިއިދާރާއަށްދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ޤާނޫން ނަންބަރ 2014/18 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި،ޤާނޫން ނަންބަރ 19/2014 ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ތަކަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވުން

07 ނޮވެމްބަރ 2019  ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

12 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

 

 

          އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މި އިދާރާގެ ފޯން ނަންބަރ 6840005 އާއި ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

29  ޞަފަރު  1441

28 އޮކްޓޯބަރ 2019

 

                                                            މުޙައްމަދު ވަޙީދު

                                                           ކައުންސިލްގެ ރައީސް

2019-10-28