ކުއްޔަށް ދިނުން
ނަންބަރު: (IUL)420-PED/420/2019/38
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0805
ސުންގަޑި: 31 އޮކްޓޫބަރު 2019 1030
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަތަފަންދޫ އަތިރިމަތީގައި ހުރި 28 ދިވެހި ރުއް ކުއްޔަށް ދިނުން

ރަތަފަންދޫ ޗާންދަނީމަގާއި އިތުބާރުމަގާއި ދެމެދު ، ބީޗްރޯޑާއި މެރިންރޯޑާއި ދެމެދެ ގައިހުރި ރައްޔިތުންގެ ފޯދުނު 22 ދިވެހިރުކާއި ރަތަފަންދޫ ޖެޓީގެ ހުޅަނގުން އޮތް ފަސްގަޑުގައިހުރި ފޯދުނު 5 ދިވެހިރުކާއި މަސްޖިދުލްއިޢުތިޒާޒް މިސްކިތާއި އެއްއިންވެގެން ކަށްބިމުގައި ލިލީމަގާއިވީފަޅީގައި އިން ފޯދުނު ދިވެހި ރުކާއި އެކުޖުމްލަ : 28 ދިވެހިރުއް ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .

ވީމާ ، މިރުއްތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝަވްގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 31 އޮކްޓޫބަރ  2019 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިރުއްތައް ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީގަޑީގައި ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

2019-10-22