ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/390
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1256
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ IUL)426-CB/426/2019/336) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

IUL)426-CB/426/2019/336) ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/336  (15 ސެޕްޓެންބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

 
 
 
 

35

5

5

10

45

100

 

932

35.00

-

-

-

39.00

74.00

 

 

933

35.00

1.33

-

3.28

38.10

77.72

1

 

934

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

935

35.00

-

-

-

28.65

63.65

 

 

936

35.00

-

-

-

28.20

63.20

 

 

937

35.00

-

-

-

23.55

58.55

 

 

938

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

939

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

940

34.50

-

-

-

28.50

63.00

 

 

941

އިންޓަރވިއުއަށް ހާޟިރުނުވޭ

 

942

35.00

-

-

-

24.90

59.90

 

 

943

35.00

-

-

-

36.90

71.90

 

 
2019-10-22