ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2019/023
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1331
ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ތިލަފުށީގައި ކެފޭއެއް އަދި ކ.ގުޅިފަޅު ގައި ކެފޭއަކާއި ޓަކް ޝޮޕެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންކުރި އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

 

އިޢުލާން

ނަމްބަރު: GMIZL/IUL/PROC/2019/023

 

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ކ.ތިލަފުށީގައި ކެފޭއެއް އަދި ކ.ގުޅިފަޅު ގައި ކެފޭއަކާއި ޓަކް ޝޮޕެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު GMIZL/IUL/PROC/2019/018 ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

16 އޮކްޓޯބަރ 2019

17 ޞަފަރު 1441

 

ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލި                       Fen Building/ 4th floor

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ               Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives

ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514            Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514

2019-10-16