މަސައްކަތް
ނަންބަރު: KS-B/2019/21
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0833
ސުންގަޑި: 22 އޮކްޓޫބަރު 2019 1400
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
Security Belehehtumuge

 

 

 ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1. މިސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 އޮކްޓޯބަރ 17 އިން 2019 އޮކްޓޯބަރ 22 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 8:30 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް 2019 އޮކްޓޯބަރ 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އަށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. ނަންނޯޓްކުރެއްވުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ނެންގެވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.
  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 އޮކްޓޯބަރ 30 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި ކަލާފާނުސްކޫލްގައެވެ.
2019-10-16