ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: GS04/IU/2019/35
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1258
ސުންގަޑި: 24 އޮކްޓޫބަރު 2019 1300
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްް ހޯދުމަށް

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  

             މިމަރުކަޒުންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް 13 ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  ވީމާ، މި މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

             މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވަން ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުއްވާނަމަ، ފޮނުއްވާ ފަރާތުގެ ސިޓީއާއި އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ބަދަލުގައި ފޮނުއްވާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

        

އައިޓަމް / ތަފްސީލު

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

24 އޮކްޓޫބަރ 2019

ބުރާސްފަތި

13:00

ތ.އ.ތ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ އޮފީސް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން

06 ނޮވެމްބަރ 2019

ބުދަ

13:00

ތ.އ.ތ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ އޮފީސް

2019-10-15