ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)201-B/1/2019/26
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1135
ސުންގަޑި: 17 އޮކްޓޫބަރު 2019 1500
މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް

1. ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)201-B/1/2019/26

އިއުލާން ކުރި ތާރީޚް

10 އޮކްޓޯބަރ 2019 – ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚް އަދި ގަޑި

17 އޮކްޓޯބަރ 2019 – 1500

 

2019-10-10