މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL) 167-PR/167/2019/6
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1547
ސުންގަޑި: 13 އޮކްޓޫބަރު 2019 1400
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޮންޑިޝަން މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ އިޢުލާން ބާތިލްކުރުމާއި ގުޅޭ.

            މިސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ މާލެޖަލު ، ހެޑް އޮފީސް އަދި ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ހުރި އެއަރކޮންޑިޝަންތަށް މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރ:- (IUL)167-PR/167/2019/56 އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފީމެވެ.

2019-10-09