ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)177-A1/1/2019/70
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1517
ސުންގަޑި: 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 1100
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސް 9" ގެ ޓްރޮފީ ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިސެންޓަރުގެ ނަންބަރު (IUL)177-A1/1/2019/63  އިޢުލާނަށް ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުންތައް ހަމަނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

މިސެންޓަރުން ބާއްވަމުން އަންނަ ފިލްމު އެވޯޑްސް  މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މިޙަފްލާގެ ޓްރޮފީ ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް  ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މަސައްކަތް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

(އޮލިމްޕަސް ކޮމްޕްލެކްސް، ހަނދުވަރުދޭ ހިނގުން)

އާދީއްތަ

13 އޮކްޓޯބަރ 2019

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

(އޮލިމްޕަސް ކޮމްޕްލެކްސް، ހަނދުވަރުދޭ ހިނގުން)

ހޯމަ

15 އޮކްޓޯބަރ 2019

11:00

 

ނޯޓް: އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

2019-10-09